1.  כללי

1.1. פרויקט החותרים בע"מ (להלן: "החברה" או "אנו") מפעילה את האתר שכתובתו: shahav.com (להלן: "האתר")

1.2.   מסמך זה מגבש את כללי השימוש באתר.

1.3.   השימוש באתר וכל הנלווה להם כפוף לתנאים המנויים מטה. אנא קרא בעיון תנאים אלו. אם אינך מסכים לתנאי מתנאים אלו, הנך נדרש שלא לעשות שימוש באתר. שימושך באתר, ייחשב על כן, להסכמה לתנאים אלו.

1.4.   אם אינך בגיל חוקי, המאפשר לך להתחייב ולקבל תנאים אלו, אל תשתמש באתר. אם יסתבר לנו, כי אינך בגיל חוקי מתאים כאמור, אנו שומרים לעצמנו האפשרות למנוע ממך שימוש באתר או בחלקיה, לרבות הסרת תוכן שהעלית במסגרת האתר.

1.5.   סטייה ולו חלקית מתנאי השימוש אלו עלולה להסתיים בהסרה מלאה או חלקית לפי שיקול דעתנו של כל התכנים מטעמך, בחסימת חשבונך, או בהגבלתו או ביטולו על ידינו. מוסכם בין הצדדים כי כל הפרה של תנאי מתנאי שימוש אלו מהווה הפרה יסודית של תנאים אלו.

1.6.   מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו, היא מצויה באתר.

1.7.   מדיניות זו נוקטת בלשון זכר מטעמי נוחיות, אולם היא פונה לשני המינים.

2. מהות האתר

2.1.   ייעודו של האתר הוא הצגת מידע כללי, תדמיתי ושיווקי לעניין הפרויקטים שלנו. אנו רשאים מעת לעת לשנות את אופיו של האתר ויעודיו.

2.2.  הינך מאשר לנו, כי לפחות ביחסים ביננו, לא יחולו הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, בכל הנוגע לפרסום ומשלוח הודעות במסגרת האתר וחלקיו השונים.

2.3.  המידע שבאתר אינו מתיימר להוות מלא או להוות תחליף ליעוץ מקצועי, או להוות המלצה לשם קבלת החלטה או הימנעות ממעשה. אין להסתמך על המידע שבאתר לשם קבלת החלטות עסקיות, משפטיות, מקצועיות או אישיות. במידע שבאתר עלולים להופיע אי דיוקים ושגיאות. אין אנו מתחייבים לעדכן את המידע שבאתר.

3. ניהול האתר ושימוש בו

3.1.   אנו שומרים לעצמנו הזכות לשנות את האתר, לעצבם מחדש, לשנות תכונותיהם ותפקודיהם, להוסיף או לגרוע מהם, ללא אישור ממך.

3.2.  הינך מתחייב שלא להתערב בפעולתם של האתר על כל חלקיהם, שלא לצור עומס על מערכות האתר, ושלא לבצע כל מעשה שיש בו כדי לפגוע בשימושם של אחרים באתר או בפעילותם השגרתית.

3.3.  השימוש באתר נועד לשימוש פרטי, סביר, מכבד והוגן.

3.4.  השימוש באתר מותנה בכך שהינך באופן כנה מעוניין במידע ובשימושים שבאתר, ומוגבל לשם מטרות אלו. חל על המשתמשים באתר איסור מוחלט לעשות בו שימוש לשם הפצת תכנים, הודעות או דבר מה אחר שאינו עולה באופן מלא ומושלם עם מטרות האתר שלעיל, ובכלל זאת: אין לבצע באמצעות האתר פרסום מסחרי, "דייג נתונים", בדיקות שיווקיות, סטטיסטיות או מחקריות אחרות.

3.5.  אל לך לעשות דבר שיש בו להוות עקיפה של תנאי שימוש אלו או של מנגנונים טכנולוגים הקיימים באתר או כדי לסייע לדבר, לפגוע או להתערב בפעולת מערכות האתר, תכונותיהם, יישומיהם, וכיוב' מאפיינים הקיימים באתר. אנו נהיה רשאים להגביל שימושכם באתר ככל שיתעורר חשד אצלנו למעשים מסוג זה.

3.6.  אל לך לעשות שימוש בכל כלי, תוכנה, מערכת, אלגוריתם, רובוט, שיטה, אמצעי אוטומטי או מתוכנת אחר למעט דפדפנים מקובלים על מנת לגשת אל האתר. אין להעתיק תכנים מהאתר באמצעים אלו, ואין לחדור באמצעותם לאתר או אל מנגנוניהם, ואין לעשות כל שימוש או העתקה של הקוד המוטמע בהם.

3.7.  אינך מורשה לבצע כל שימוש בתכנים המופיעים באתר ללא אישור מפורש ובכתב מעימנו.

3.8.  הורדת תכנים מהאתר היא על אחריותך לרבות ביחס להשפעת ההורדה על הציוד שברשותך.

3.9.  הנך מתחייב, כי ככל שאתה מוסר לנו או לכל גורם אחר במסגרת האתר פרטים, הרי שפרטים אלו נכונים, מדויקים ומלאים.

3.10.  על אף שאנו נוקטים בצעדים שונים על מנת לשמור על המידע המועלה לאתר, איננו יכולים להיות ערבים, כי לא תהיה חדירה בלתי מורשית אל המידע הנ"ל, וכי הוא לא ישונה על ידי צדדים שלישיים בלתי מורשים. כל המעלה מידע לאתר לוקח את כל הסיכונים הכרוכים בהעלאת מידע זה. כמו כן, איננו ערבים לכך שלא תהא חדירה בלתי מורשית למערכות האתר או למערכות אחרות שלנו.

3.11. אנו רשאים לסגור את האתר, כולו או חלקו, למוכרו, או להעבירו למפעילים אחרים, לשנות את ייעודו, להפוך חלקים מהאתר או את כולו לנגישים למנויים בלבד.

3.12. אנו רשאים להתנות בתשלום גישה לחלקים מהאתר, או להתנות בתשלום שימוש בתכונות, שירותים או אמצעים הקיימים בהם כעת ללא בתשלום.

3.13. אנו רשאים להפסיק את התמיכה האנושית ו/או האוטומטית אשר מספקים האתר בחלקים ממנו או בכולו, להפסיק זמנית או באופן קבוע קיומם של שירותים, תפקודים שונים או חלקים מהאתר, והנך מאשר כי אין לך ולא תהיה לך כל טענה כנגדנו בשל זאת.

3.14. האתר יכול שיכילו קישורים לאתר אחרים. אין בהצבת הקישורים משום אימוץ או המלצה או נטילת אחריות ביחס למצוי באותם אתר.

4. תכנים

4.1.   המידע המופיע באתר הינו מידע שנועד להעניק התמצאות כללית ביותר, שאיננה מתיימרת להיות מקיפה או תחליף להתייעצות עם גורמי מקצוע או ליצירת קשר בלתי אמצעי עימנו.

4.2.  מידע זה ניתן ללא תמורה ואין הוא בגדר מצג לצורך התקשרות בין הצדדים ו/או ייעוץ מקצועי מכל סוג שהוא.

4.3.  מידע זה עלול שלא להיות מדויק ועלול להכיל טעויות. מידע זה בהגדרה אינו מלא ואינו ממצה.

4.4.  הינך נוטל את מלוא הסיכונים ככל שאתה בוחר להסתמך על מידע זה.

4.5.  המידע כולל שרטוטים, הדמיות ומצגות אשר נועדו לצורך המחשה בלבד.

4.6.  המידע אינו מהווה המלצה או חוות דעת או התחייבות מצידנו.

4.7.  אין במידע כדי להוות מצג מחייב מצידנו והוא יכול לייצג השערות עתידיות שאינן מחייבות לגבי המצב התכנוני, עיצוב וחזות הנכנסים הנדלניים ובכלל זה הפיתוח הסביבתי שלצידם.

4.8.  אין במידע כדי לייצג את המצב התכנוני, פרטי היתרי הבנייה ככל שניתנו או את המתאר האדריכלי. הגולש לוקח בחשבון שכל המידע המצוי באתר נתון לשינוי.

4.9.  התחייבויותינו ומצגינו הינם רק אלו שיבוטאו במסמכי ההתקשרות שלנו ולא באתר.

5. קניין רוחני

5.1.   כל זכויות היוצרים הכרוכים באתר ובמה שמצוי בו לרבות סימני מסחר, וידאו, מוזיקה, תמונות, עיצובים גרפיים, עימוד האתר, סידור התכנים וכיוב', שייכים לנו או לאחרים, שנתנו לנו רשות בהם. הנך מתחייב שלא לשנות, להתערב, להעתיק, לשכפל, להנדס לאחור, להעביר, לשלב, לעבד או להפיץ כל חלק מהאתר או תוכן המצוי בהם.

5.2.  אינך מורשה/ית ליצור קישוריות LINK אל האתר מאתר אחר, או לבצע כל סוג של מסגור (FRAMING) או הטמעה (EMBEDING) באתר אחר ביחס לתכני אתר אלו.

6. אחריות ושיפוי

6.1.   אתר אלו על כל חלקיו, תכונותיו, יישומיו, שירותיו ותכניו, הינו כמו שהוא וללא כל אחריות. אנו איננו מבטיחים ביחס לאתר וחלקיו: זמינות מלאה, תפקוד תקין או תפקוד כלשהו, העדר תקלות או הפרעות לרבות מחיקת מידע וקריסה, יעילות, היקף חשיפות, הופעה נאותה בכל הדפדפנים, המסכים או ההתקנים או כל מימד אפקטיביות אחר או כי המידע בו מדוייק, או נטול טעויות. אין אנו מבטיחים, כי ניתן להסתמך על המופיע באתר או על שירותיו. אנו דוחים כל טענה בדבר כשירות האתר או התאמתו למטרות מסוימות. השימוש באתר הוא באחריותך בלבד. אנו בכל מקרה, לא נהיה אחראים: לכל נזק תוצאתי או עקיף, להפסדים ולאובדן מידע.

6.2.  למרות שהננו נוקטים באמצעי אבטחה באתר, אנו לא נישא בכל אחריות למעשה פריצה לאתר ונטילת תכנים ונתונים מהם, או שיבושם.

6.3.  אין לנו, לעובדינו, למנהלינו, לדירקטורים שלנו ולבעלי מניותינו כל אחריות לנזקים ישירים או עקיפים או תוצאתיים או עונשיים הנובעים משימוש לא מורשה של מאן דהוא באתר. מלוא הסיכון הנובע מתוך השימוש באתר לרבות השימוש בתכנים המצויים בו או במוצרים או השירותים המפורסמים בו או המוצעים באמצעותו או בעטיו הוא עליך בלבד, ואין לנו כל אחריות לדבר. בשום מקרה לא נהיה אחראים לכל נזק או הוצאה או הפסד או אי נוחות או אובדן מידע או צער וסבל כתוצאה מהשימוש כאמור.

6.4.  אתה תשפה אותנו, עובדינו, מנהלינו, דירקטורים שלנו ובעלי מניותינו בגין כל תביעה או דרישה של צד ג' הנובעת משימושך באתר. אנו נעשה מיטב מאמצינו להודיע לך בהקדם אודות או תביעה או דרישה כאמור, ונאפשר לך להתגונן בפניה. ככל שלא תתגונן/י כנדרש אנו עשויים לעשות כן במקומך ואתה תישא בכל הוצאותינו בנדון כמו אף בכל תוצאות ההליך או הפשרה ככל שנגיע אליה בהקשר זה.

6.5.  הפרת תנאי שימוש אלו על ידך, תזכה אותנו בתשלום פיצויים בין היתר בהתאם לנזקים, ההפסדים, ההוצאות, הטרחה, ההטרדה, עוגמת הנפש שהוסבה לנו לציבור המשתמשים באתר ולאחרים.

7. פיצויים מוסכמים

בנוסף לכל סעד ופיצוי המגיעים לנו על פי כל דין, הנך מסכים לפיצויים מוסכמים בסך של 2000 ₪ בגין הפרה של תנאי השימוש באתר זה בכוונה לגרום לנזק או הטרדה לאתר,  או למשתמשיו או לנו.

8. שונות

8.1.   כל הימנעות מלנקוט בצעד כלשהו שאנו זכאים לנקוט בו, לא יהווה ויתור או השתק.

8.2.  אם תנאי מתנאי השימוש אלו ימצא כלא תקף או לא אכיף, אזי אותו תנאי ייאכף עד להיקף המותר על פי הדין, ואין בכך כדי לפגוע בתוקפם ואכיפותם של יתר תנאי השימוש.

8.3.  אנו רשאים מעת לעת לשנות תנאים אלו, אנא בדוק/י את התנאים באופן מתמיד.

8.4.  על תנאים אלו יחולו דיני מדינת ישראל, וסמכות השיפוט הבלעדית לדון בתנאים ובכל הקשור לשימושך ובכל הנובע ממנו, נתונה לבתי המשפט בתל אביב.

8.5.  כל תביעה בין הצדדים בקשר לאתר אלו תוגש תוך שנה מיום קרות עילת התביעה או גילויה.

8.6.  אין אתה רשאי להסב כל זכות שקמה לך כלפינו בקשר לאתר. אנו רשאים להסב זכויותינו וחובותינו לאחרים.

8.7.  תנאים אלו ממצים את מלוא ההסכמות בינינו ביחס לשימוש באתר.

דילוג לתוכן