מדיניות פרטיות זו מתארת את האופן שבו אנו משתמשים במידע שנמסר על ידך במסגרת שימושך באתר או אשר נאסף במסגרת שימושך באתר.

פרטיותך חשובה לנו, ואנו מעוניינים להיות שקופים באשר לאופן בו אנו עושים שימוש במידע שהנך מוסר/ת לנו.

המידע שאנו אוספים ביחס אליך:

כיצד אנו משתמשים במידע?

אנו משתמשים במידע שאנו אוספים למטרות הבאות:

משמעות הדבר היא שאנו יכולים לגשת למידע בזמן אמת, לשמור אותו, לפרסם אותו, לאחסן בארכיון, לנתח, לשנות, לשלב אותו עם מידע אחר שיש לנו ממקורות אחרים, כולל מידע אודותיך מצדדים שלישיים.

כיצד אנו משתפים במידע?

איננו משתפים את המידע המזוהה עימך עם צדדים שלישיים למעט עם ספקינו הרלוונטים ככל שהדבר נדרש לצרכי תפעול רשימות המתעניינים בפרוייקטים שלנו.

למרות האמור לעיל, אנו עשויים לחשוף מידע אודותיך, אם אנו מאמינים כי: הדבר נדרש על פי דין, או על מנת לאכוף או להגן על זכויותינו או זכויותיהם של לקוחותינו, שותפינו העסקיים, המשתמשים או הספקים שלנו, או כדי לאכוף את המדיניות הזו או תנאי השימוש של האתר, או במקרה בו אנו מבצעים או מעריכים ביצוע עסקה, כמו מיזוג, רכישה על ידי חברה אחרת, או מכירה של כל או חלק מנכסיה (כמו באתר המכירה), אנו עשויים לחשוף או להעביר את כל המידע שלך, כולל אישי מידע, אל הגוף הקולט.

רשימת תפוצה

ככל שנרשמת לרשימת תפוצה באתר הנך נותן בזאת הסכמתך לקבל בדואר האלקטרוני מידע הנוגע לתחומי העניין שבאתר לרבות מידע פרסומי . על אף האמור לעיל בתת סעיף זה, אתה רשאי לבקש מעימנו באמצעות מייל חוזר הסרה מרשימת התפוצה.

שונות

למען הסר ספק יובהר, כי אין בהוראות תנאים אלו כדי לגרוע ו/או למצות מזכויותינו לאסוף, להשתמש ו/או למסור מידע על פי כל דין, וכי הוראות פרק זה באות להוסיף על הוראות כל דין.

למען הסר ספק, אין באמור לעיל כדי למנוע מעימנו להיענות לכל הוראה מאת רשות מוסמכת למסור ולהעביר אליה מידע אודותיך.

דילוג לתוכן